Michal Byrtus

Podnikatel a investor

@MichalByrtus

@michalByrtus